• PRIJÍMACIE KONANIE

     • Denné štúdium

     • INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

      SPŠ dopravná Trnava má naplnený stav žiakov do 1.ročníka šk.roka 2020-21 a prijímacie konanie uzavreté.

      Ďakujeme Vám za dôveru, že ste si vybrali našu školu a tešíme sa na spoluprácu.

      Druhé kolo prijímacieho konania sa na SPŠD Trnava nekoná.

      Ak niekto už k nám potvrdil zápis a rozhodol sa pre zmenu (bol prijatý na školu, ktorú mal ako prioritnú), treba nás o tom bezodkladne informovať : tlačivo Nenastupenie_na_studium.docx nám urýchlene zašlite mailom na spsdprijimacky@gmail.com .

      Všetky odvolania boli zaskané na riešenie zriaďovateľovi - Trnavskému samosprávnemu kraju na riešenie.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Žiadame zapísaných uchádzačov, aby nám, ak tak ešte neurobili zaslali urýchlene tlačivá pre prijatých k zápisu do školy (pokyny ste dostali poštou s rozhodnutím o prijatí) a uhradili poplatok za ISIC kartu:

      Súhlas so spracovaním osobných údajov : 2020_Neplnolety_ziak_-Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

      Žiadosť o vydanie ISIC karty :  https://bit.ly/2KuXm1m

      Za kartu treba zaplatiť 20 € na č. účtu : SK0975000000004020497788 (do poznámky treba uviesť meno a priezvisko žiaka)

      Žiadosť o ubytovanie na internáte :

      Tí, ktorí ste žiadali o internát, vyplňte toto tlačivo a zašlite ho poštou na adresu na tlačive uvedenúziadost_ubytovanie_SI_(3).docx

      Kontakt na komunikáciu ohľadom prijímacieho konania : spsdprijimacky@gmail.com

      Informácie na tel.: 033-5521085, 5521161 kl.13 (kl.15).

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Kritériá na prijatie pre školský rok 2020-21 : 628401_Kriteria_2020_-_6.5.2020.pdf (upravené na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR)

      Poznámka : Ak by sa stalo, že na základe stanovených kritérií bude mať viac uchádzačov rovnaký počet bodov a nebude sa dať stanoviť poradie do stanoveného limitu prijímaných uchádzačov, komisia pre prijímacie konanie môže stanoviť a zverejniť ďalšie doplnkové kritériá.

      Odpovede na Vaše otázky :

      Ak v 9. ročníku nemá uchádzač Informatiku, ktorá je bodovaná ako doplnkový predmet a iný uchádzač ju má, nebude on za tento predmet body mať a nebude tým zvýhodnený?

      Nie, body stanovujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a tam v 9. ročníku Informatika nie je, čiže ani body za v tomto ročníku neprideľujú. Prideľujú sa za známky z Informatiky len v 8. ročníku.

      Ak nemá uchádzač hodnotený nejaký predmet (má ho iba absolvoval)  za ktorý stredná škola dáva body, on mať body nebude?

      Náš postup bude v tomto prípade nasledovný : ak žiak má z nejakého predmetu, ktorý bodujeme hodnotenie absolvoval, dostane za daný predmet počet bodov podľa celkového priemeru známok, ktorý dosiahol v danom polroku : do 1, 5 dostane počet bodov za známku 1, do 2,5 za známku 2 a do 3,5 za známku 3. Ak žiak daný predmet neabsolvoval body z daného predmetu nezíska.

       

      ------------------------------------------------------------------------------

      Informácie o štúdiu : https://spsdtt.edupage.org/text17/?

      ---------------------------------------------------------------------------