• Centrum odborného vzdelávania

     • COVP

     • Dňa 6.11.2018 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky vyhlásila svojím rozhodnutím Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave za Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie.  

      SPŠ dopravná v Trnave toto prestížne označenie získala najmä preto, že :

      - je nadregionálnou odbornou školu poskytujúcou komplexné stredné odborné vzdelávanie v rôznych formách štúdia:

        dennom, externom-večernom, vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie (akreditované kurzy)

      - poskytuje podľa svojich výsledkov kvalitné odborné vzdelávanie

      - má materiálne vybavenie aj personálne obsadenie pre kvalitné a kvalifikované teoretické i praktické vyučovanie

      - má významnú podporu a spoluprácu so zamestnávateľmi v oblasti dopravy a telekomunikácií

      - poskytuje nadštandardné certifikované vzdelávanie v CISCO akadémii

      - prax študentov poskytuje u zamestnávateľov

      - je partnerskou strednou školu a má podpísané Memorandum o spolupráci s Fakultou elektrotechniky a  informačných technológií a pripravuje úspešne absolventov pre pokračujúce odborné vysokoškolské štúdium

      - v oblasti prípravy absolventov pre oblasť zabezpečovacej techniky je lídrom na Slovensku  

      - získala podporu Trnavského samosprávneho kraja,ako zriaďovateľa školy, Ministerstva dopravy a výstavby SR, zamestnávateľov a Asociácie zamestnávateľov a zamestnávateľských združení SR.

       

       

      Centrum odborného vzdelávania a prípravy

      V zmysle zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo alebo stredisko odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy ak o tom, so súhlasom zriaďovateľa, rozhodne vecne zodpovedná stavovská alebo profesijná organizácia. 
       

      Centrum odborného vzdelávania na SPŠD Trnava slávnostne otvoril vicežupan Mgr.Marek Neštický dňa 13.12.2018.

                                                                        

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie