• Prijímacie konanie

    • Informácie pre uchádzačov

    • Tu uverejňujeme aktuálne informácie pre uchádzačov o štúdium na našej škole a o prijímacom konaní

     Od 1.1.2022 platí novela škoslkého zákona týkajúca sa i prijímacieho konania. Tu uverejnené informácie sú už v súlade s touto novelou.

     Kritériá na prijatie pre školský rok 2022-23 budú zverejnené do 28.2.2022.

     So zriaďovateľom máme momentálne dohodnutý nasledovný plán otvorenia tried :

     3739 M

     elektrotechnika v doprave a
     telekomunikáciách *

     1 trieda 

     3765 M

     technika a prevádzka dopravy

     1 trieda

     2675 M

     elektrotechnika

     2 triedy

     3760 M

     prevádzka a ekonomika dopravy *

     1 trieda

     3767 M

     dopravná akadémia

     1 trieda

                                                                           Spolu :                                                                     6 tried

     * - študijné odbory 3739 M elektrotoechnika v doprave a telekomunikáciách a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy sú určené ako nedostatkové na trhu práce a študenti poberajú štátne štipendium : Motivacne_stipendium.pdf . Štipendijný program ponúkajú aj zamestnávatelia pre našich študentov:  https://spsdtt.edupage.org/a/stipendijny-program

     Uchádzač (zákonný zástupca) podáva prihlášku, na ktorej určí poradie škôl, alebo odborov na škole (podľa priority), kam dáva prihlášku. Jeden uchádzač si zapíše na prihlášku 2 školy (alebo 2 odbory na jednej škole). V prípade, že ide o odbory s talentovými skúškami, môže zapísať i ešte dva takéto odbory (u nás nie sú).

     V kritériách plánujeme bodovo zvýhodniť uchádzačov, ktorí si na našej škole vyberú 2 odbory.

     Prihláška sa podáva najneskôr do 20.3.2022 na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

     Bez prijímacích skúšok môže byť prijatý uchádzač, ktorý napíše Testovanie 9 z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry na 80 % bodov.

     Prijímacie skúšky budú v dňoch 2. a 9. 5. 2022. U nás z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Ďalšie podmienky prijímacích skúšok a prijímacieho konania budú zverejnené v kritériách na prijatie na našu školu do 28.2.2022.

     Informácie o študijných odboroch nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/studijne-odbory

     Informácie o štúdiu, prípadne Dňoch otvorených dverí nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/den-otvorenych-dveri

     Oslovenie rodičov riaditeľom školy : https://spsdtt.edupage.org/a/list-riaditela

     V prípade otázok nás kontaktujte : spsdprijimacky@gmail.com