• Študijné odbory

     • Ponuka študijných odborov - denné štúdium

     •                              

      Stredná priemyselná škola dopravná poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a potrebné všeobecné vzdelanie a pripravuje absolventov pre stredné technické, ekonomické a prevádzkové funkcie v praxi, ktorá vyžaduje širšie odborné znalosti a pripravuje absolventov i pre odborné vysokoškolské štúdium. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a v dennej forme trvá štyri roky.

      Ciele školy : Absolvent SPŠ dopravnej v Trnave má byť zdravo sebavedomý mladý človek so všeobecným prehľadom a dobrou základnou znalosťou študovaného odboru, aby sa v ňom mohol uplatniť v praxi, alebo pokračovať v jeho štúdiu na vysokej škole. Má byť schopný prezentovať a obhajovať svoje názory a stanoviská otvorene, jasne, slušne s podloženými faktami, prezentačne na dobrej úrovni a zvládnuť bežnú komunikáciu i základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore i po anglicky.

      Pripravujeme absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.

      Sledujte nás aj na facebooku https://www.facebook.com/spsdtt/ Instagramehttps://www.instagram.com/spsdtt/ a youtube : SPŠ dopravná Trnava https://www.youtube.com/channel/UCcIEcUnOAJJKM2ild5ESn-g/videos

       Prezentácia školy : Prezentacia_skoly.ppsx         

                                                         Ponuka študijných odborov :

      3767 M  dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

      Rozšírené vyučovanie jazykov – dva cudzie jazyky (anglický a nemecký). Zameraný na vyprofilovanie odvetvového ekonóma, účtovníka najmä pre oblasť dopravy a zasielateľstva, prevádzkové činnosti v doprave. Praktická príprava na softvéroch z praxe http://www.kros.sk/images/header_980_home.jpg?4 Podpora zmluvného partnera partner

      Uplatnenie : stredný manažment v doprave, kalkulant prepravného, finančný  a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent  práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, dispečer v doprave, kvalifikované sekretárske práce.

      Prezentácia študijného odboru 3767 M : 3767_M.pptx

      Učebný plán : UP_3767_M.pdf

      Video o odbore : https://youtu.be/J2cY8N_CHMA

      2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

      Zameraný na počítačové siete,informačné a komunikačné technológie, multimédiá (spracovanie obrazu a zvuku). Získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO, praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi stpartner

      Uplatnenie : sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný špecialista

      Učebný plán : UP_2675_M(1).pdf

      Stanovisko CISCO akadémie :   CISCO_stanovisko.docx

      Film o CISCO akadémii : https://www.youtube.com/watch?v=r3vAr8zyrg8 

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť  

      NEDOSTATKOVÝ ODBOR NA TRHU PRÁCE - istota uplatnenia a možnosť poberať štipendium* !

      * o štipendiu : Motivacne_stipendium.pdf

      Zameraný tiež na počítačové siete, informačné technológie, komunikačné systémy, bezpečnosť, multimédiá (spracovanie obrazu a zvuku). Získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO. V tomto odbore je dôraz kladený i  na poznatky z bezpečnosti systémov a systémy používané i v doprave.

      Praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi, študijný odbor výrazne podporovaný spoločnosťami partnerst

      Uplatnenie : technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom máme absolventov na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku), telekomunikačný špecialista, návestný majster, rušňovodič

      Učebný plán : UP_3739_M(1).pdf

      Prezentácie študijných odborov : 3739_M_a_2675_M.ppt

      Video o odbore : https://youtu.be/_hT1s6Br7ek

      Pozri aj spolupráca so Siemensom : https://spsdtt.edupage.org/text31/?

      Video o praxi študentov odboru vo firme Slovak Telekom (na záver filmu ich vyjadrenia) : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwdVFkYXI2SXJKOWM/view?pli=1

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave

      NEDOSTATKOVÝ ODBOR NA TRHU PRÁCE - istota uplatnenia a možnosť poberať štipendium* !

      * o štipendiu : Motivacne_stipendium.pdf

      Zameraný na logistiku, alebo podnikanie v doprave. Absolvent získa vedomosti a zručnosti, ktoré spĺňajú požiadavku Svetovej federácie špedičných zväzov FIATA na štandard vedomostí, ktoré musí ovládať „špedičný expert“.

      Praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi v spoločnostiach podporujúcich tento študijný odbor  partner 

      Uplatnenie : v oblasti logistiky, v zasielateľských firmách , v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, v mestskej hromadnej doprave,v doprave pre vlastnú potrebu (v závodnej doprave), v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou, v organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou a riadiacou činnosťou v doprave, v ekonomických zložkách podnikov, v oblasti colníctva

      Učebný plán : UP_3760_M_log..pdf - logistika

                             UP_3760_M_podnikanie.pdf - podnikanie

      Prezentácia študijiného odboru: 3760_M.ppsx

      3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika

      Zameraný na konštrukciu, údržbu a diagnostiku motorových vozidiel. Praktická príprava v moderných laboratóriách školy vybudovaných spoločnosťou  a priamo v ich prevádzke. Študenti získavajú certifikáty so znalosti kresliacich programov AutoCad a Inventor. Vzdelávací program nahrádza obsah školenia na získanie "Kvalifikačnej karty vodiča".

      Uplatnenie : samostatne podnikajúci v autodoprave, údržbe, v predaji áut, technik v autoservise, dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer, referent dopravy, manipulant v autovýrobe

      Učebný plán : UP_3765_M.pdf

      Prezentácia študijiného odboru: 3765_M(1).ppt

      Video o odbore : https://youtu.be/XMLgxPsRxtY

      Prehľad zliav na získanie vodičského oprávnenia v Autoškole Riška pre študentov SPŠD Trnava :

      Zlavy_pre_studentov_SPSD_Trnava_-_vodicsky_preukaz_sk._B.pdf

      výhody školy

      • každý študijný odbor má zmluvu s významnými firmami na trhu práce

      • uplatnenie absolventov v praxi    

      • z tých absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole, ju aj 90 % úspešne ukončí
      • *na nedostatkových študijných odboroch možnosť poberať motivačné štipendium do výšky 65 % životného minima (v šk.roku 2021-2022 je to do výšky 64,72 € podľa prospechu)

       

      škola ďalej ponúka

      • Jazykovú školu, pre tých, ktorí sa chcú naučiť i druhý cudzí jazyk, alebo sa zdokonaliť v študovanom jazyku                                                       

      • Získanie medzinárodne platného certifikátu v oblasti počítačových sietí CISCO

      • Získanie vodičského oprávnenia za zvýhodnenú cenu

      • Odborné exkurzie a praxe priamo u zmluvných partnerov v spojení s výletmi a športovým vyžítím v prírode(kurzy ochrany života a zdravia)

      • Akreditované vzdelávanie v kurzoch

      Ďalšie výhody našich absolventov : podľa Vyhlášky 130/2020, ktorou sa vykonáva zákon 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (kvalifikačná karta vodiča), sú absolventi študijných odborov:

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách,

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy,

      3765 technika a prevádzka dopravy

      oslobodení od výučby teórie v kurzoch základnej kvalifikácie.

      Pre informáciu:

      Kurzy základnej kvalifikácie : riadny - 280 vyučovacích hodín a zrýchlený kurz 140 vyučovacích hodín.

      Pozri aj :

      Základný prehľad o ponúkaných študijných odboroch : Ponuka_studijnych_odborov(1).pdf

      List riaditeľa školy rodičom : List_riaditela(1).pdf

      Štipendijný program : https://spsdtt.edupage.org/text52/ NOVINKA

      Projekt Študuj dopravuhttps://spsdtt.edupage.org/text56/?

      Podporné stanoviská zamestnávateľov k študijným odborom NOVÉSiemens(1).pdf  Slovak_Telekom(1).pdf   ZSR(1).pdf   zssk(1).pdf   Peugeot(1).  pdf Ministerstvo_dopravy.pdf

      Video o škole : https://drive.google.com/file/d/0B5TwYdrsLcWwXzhTbDhGeFloa1U/view?usp=sharing

                                                  https://drive.google.com/open?id=1RUEiatekouCMiYQR9bDh8isZqa4adLGF

      Prezentácia Jayzkovej školy pri SPŠD Trnava : Prezentacia_Jazykovej_skoly.ppt