• Vyhláška 508/2009

     • Ponuka kurzov

     • PONUKA KURZOV

      Kontaktná osoba:     Ing. Ivan Magdolen         

      tel:   0911 718770 

      mail:         magdolen.spsdtt@gmail.com

      Aktivita realizovaná na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom  práce ev. č.: VVZ-0353/10-05.1

      Číslo kurzu

      Názov  kurzu

      Počet hod

      CENA

        kurz + skúška

      bez DPH

      s DPH

      1

      Kurz §21 /E2,A/ - Elektrotechnik

      elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A.                   (Vyhláška č. 508/2009 , §21)

      18+2

      80 €

      96 €

      2

      Kurz §22 /E2,A/ - Samostatný elektrotechnik

      elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A.                     (Vyhláška č. 508/2009 , §22)

      21+2

      90 €

      108 €

      3

      Kurz §23 /E2,A/ - Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo prevádzky

      elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A.                     (Vyhláška č. 508/2009 , §23)

      24+2

      100 €

      120 €

      4

      Aktualizačná odborná príprava

      elektrotechnikov - §21, samostatných elektrotechnikov - §22, elektrotechnikov na riadenie činnosti, na riadenie prevádzky - §23.

      8

      30 €

       

      36 €

       

      Opakovaná skúška

      2

      30 €

      36 €

       

      Zľavy  - 10% - pre absolventov SPŠ Dopravnej v Trnave,

                  - 10% - pre absolventov kurzov realizovaných

                                na SPŠ Dopravnej v Trnave.

      Termíny konania kurzov - aktuálne, podľa dohody,

                                                   skupiny 5 - 35 osôb.

      Miesto konania kurzov    - priestory SPŠ Dopravnej

                                                   v Trnave,  Študentská 23.

      Doba trvania kurzov §21, §22, §23 + skúška  – 2-3 dni.

      Uzavreté školenie na objednávku - V prípade ucelenej skupiny záujemcov (napr. skupina zamestnancov podniku) je možné školenie realizovať aj na objednávku, pričom podmienky realizácie – miesto realizácie a cena je možné po vzájomnej dohode upraviť.

      Odborný garant:

      Ing. Ivan Magdolen, revízny technik vyhradených technických  zariadení elektrických - § 24 podľa Vyhlášky č. 508/2009Z.z.

       

      Doklady potrebné pre účasť na školení:

       

      1.  Zdravotné potvrdenie, že uchádzač je spôsobilý pre prácu na elektrických zariadeniach (súčasť prihlášky).

       

      2.  Doklad o nadobudnutom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom - v elektrotechnickom odbore) – kópia + originál na overenie.

       

      3.  Doklad o vykonávanej odbornej elektrotechnickej praxi na VTZ elektrických (vprípade§22 a §23).

       

      4.  Preukaz totožnosti.

      Požadované ukončené odborné vzdelanie a prax:

      (podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - E2,A)

      Stupeň spôsobilosti

      vzdelanie v odbore

      prax – (do 1000 V)

      Elektrotechnik (§ 21)
      pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      vyučený
      ÚSO

      prax nie je potrebná

      Samostatný elektrotechnik (§ 22)
      pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      vyučený
      ÚSO

      1 rok

      Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo
      na riadenie prevádzky (§ 23)

      pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

      vyučený
      ÚSO

      4 roky
      3 roky
      2 roky

       

      Odborné vzdelanie a prax

      Odborné vzdelanie pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je:

      • ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie,
      • odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.

      Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle    § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

      Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

      • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
      • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

      Upozornenie !

       Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu majú:

      • osoby, ktoré získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov,
      • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov,
      • osoby, ktoré už absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu, ju musia znovu absolvovať najmenej raz za 5 rokov.

      Metódy a formy výchovy a vzdelávania:

      ·         prednáška (výklad),

      ·         ukážka,

      ·         overenie vedomostí formou písomnej odpovede a ústnou odpoveďou.

       

      Metodické a didaktické prostriedky komunikácie:

       

      K jednotlivým tematickým blokom (k zákonom, vyhláškam, nariadeniam vlády, technickým normám a iným) sú spracované vyučovacie programy v POWER POINTE, v textovom editore Word, vo formáte pdf  a formou náučného filmu s využitím dataprojektora a praktické učebné pomôcky.

      Literatúra:

       

      1.   Všeobecné predpisy a bezpečnostné predpisy so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

      2.   Poskytovanie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

      3.   Technické normy všeobecne – elektrické inštalácie.

      4.   Technické normy – druhy ochrán.

      5.   Technické normy – uzemňovanie.

      6.   Technické normy – prepätie, bleskozvody...

       

      Je zabezpečený prístup k normám SÚTN.

      V prípade záujmu zabezpečíme študijnú literatúru.

       

      Spôsob záverečného overenia vedomostí účastníka:

      Záverečné overenie vedomostí účastníka výchovnej a vzdelávacej aktivity  elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky je realizované v súlade s Vyhláškou 356/2007 §1-§3 a Prílohou č. 6:

       

      1.    písomne :     formou  odpovedí v rozsahu 30 otázok, pričom správne

                                   zodpovedaných musí byť 75% otázok, 

      2.    ústne :          formou 5 otázok v súlade s učebným plánom.

       

      Úspešným absolventom bude vydané „Osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach“ pre daný rozsah, v súlade so zákonom 124/2006, §16.

       

      Účastníkom aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov bude potvrdená na zadnej strane „Osvedčenia“ ich účasť s pečiatkou školiaceho pracoviska v súlade s  vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti v oblasti bezpečnosti práce.

       

      Uloženie dokumentácie:

      Uložená počas 10 rokov v záznamovej knihe v archíve SPŠD Trnava, Študentská 23, Trnava.

      Rozsah odbornej prípravy podľa požadovanej úrovne odbornej spôsobilosti § 21, § 22, § 23 - do 1000 V vrátane bleskozvodov, objekty triedy A - podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z., Príloha č.6, bod 05.1.

      I. Všeobecné požiadavky

      Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2 zákona podľa charakteru práce vykonávanej účastníkom výchovnej a vzdelávacej činnosti sú príslušné ustanovenia:

      a) Zákonníka práce,

      b)Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,

      c) Zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,

      d) Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      II. Osobitné požiadavky

       So zameraním na:

      a) rozdelenie elektrických zariadení, spôsoby označovania elektrických zariadení a kryty elektrických zariadení,

       

      b) ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,

       

      c) druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov,

       

      d) názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné tabuľky a nápisy,

      e) bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach vrátane prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom,

      f) kladenie elektrického vedenia,

      g) elektrické zariadenie v osobitných podmienkach,

      h) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,

       

       

       

      Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na  riadenie  činností, alebo  na riadenie prevádzky.

       

      Rozsah najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä:

      1.  zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

      2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach, 3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.

      Forma skončenia:

      Uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

       

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie