• Projekty EÚ

    •           Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie

     TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU – EFRR (EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA)

     Názov a sídlo prijímateľa NFP

     Stredná priemyselná škola dopravná

     Študentská 23, 917 45 Trnava

      

     Operačný program, prioritná os, konkrétny cieľ, oblasť intervencie, fond EÚ

     Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

     Programové obdobie:  2014 – 2020

     Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

     Konkrétny cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     Kategórie regiónov: LDR – menej rozvinuté regióny

     Oblasť intervencie: 050 – Vzdelávacia infraštruktúra – odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých

     Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

      

     Názov projektu: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie

     Kód projektu v ITMS 2014+: 30221K246

     Stručný opis projektu: Prioritná os č. 2 Integrovaného regionálneho Operačného programu kombinuje dva tematické ciele, a to tematický cieľ č. 9 – Podpora začleňovania a boj proti chudobe a tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Aktivity projektu predstavujú práve priamy prínos na plnenie tematického cieľa č. 10, keďže cieľom tohto cieľa je rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni, to znamená, že zahŕňa i budovanie vzdelávania na strednom stupni vzdelávania. Cieľovou skupinou sú deti, žiaci v procese vzdelávania a odbornej prípravy, čo je vzhľadom na cieľovú skupinu projektu (študenti strednej priemyselnej školy dopravnej) v úplnej zhode. Hlavným motívom tematického cieľa 10 i samotného projektu je posilnenie odborných kompetencií, čo v konečnom dôsledku umožní úspešnú integráciu študentov do pracovného života. Projekt je zahrnutý k Investičnej priorite č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry v rámci tejto priority pod špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Cieľom projektu modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie je zabezpečiť zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy dopravnej v Trnave na praktickom vyučovaní, čím sa zabezpečia vyššie praktické skúsenosti absolventov školy. Kvalitné praktické vyučovanie reflektuje požiadavky trhu práce na absolventov školy, ktorí po ukončení štúdia sa uplatňujú v oblasti elektrotechniky a dopravy. Hlavnými aktivitami projektu je zabezpečenie učebných pomôcok a vybavenia pre odborné pracoviská školy pre praktické vyučovanie elektrotechnických odborných predmetov a zabezpečenie výpočtovej techniky na príslušné pracoviská a materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie odborných predmetov, ďalej zabezpečenie funkčného modelového koľajiska vrátane funkčných modelov koľajových vozidiel na zabezpečenie praktickej výučby predmetov súvisiacich so železničnou dopravou, a taktiež zabezpečenie bezbariérového prístupu v kľúčových priestoroch školy  pre žiakov so zdravotným postihnutím. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní v dôsledku modernizácie odborných učební a zabezpečenia učebných pomôcok, ktoré slúžia na praktickú výučbu pre žiakov študujúcich vo vybraných študijných odboroch. Realizáciou projektu sa dosiahne stanovený špecifický cieľ, ktorým je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, prostredníctvom ktorého bude dosiahnutý aj stanovený celkový cieľ projektu. Modernizáciou materiálno-technického vybavenia odborných učební sa dosiahne zvýšenie počtu žiakov školy na praktickom vyučovaní, a taktiež sa rozšíria podmienky pre celoživotné vzdelávanie.

      

     Hlavné aktivity projektu:

     1. Stavebné úpravy odborných pracovísk školy vrátane bezbariérovosti
     2. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie

     Výška poskytnutého NFP

     Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 09.04.2019, účinnej dňa 10.04.2019 výšku Nenávratného finančného príspevku poskytnutého Strednej priemyselnej školy dopravnej predstavuje suma:

     • 463 793, 47 €

     Poskytovateľ (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) poskytne Prijímateľovi (Stredná priemyselná škola dopravná) NFP v skladbe:

     • podiel Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 85% z NFP, v nominálnej sume 394 224, 45€
     • podiel Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) vo výške 15% z NFP, v nominálnej sume 69 569, 02€

     Celkové investičné náklady Projektu (bez DPH) sú vo výške 488 203, 65€, podiel Strednej priemyselnej školy dopravnej predstavuje 24 410, 18€ bez DPH.

     Merateľné ukazovatele projektu

     Miesto realizácie projektu

     • mesto Trnava

     Čas realizácie Projektu

     • Hlavné aktivity budú realizované počas 11 mesiacov:
      •  Začiatok realizácie hlavných aktivít:  05/2019
      •  Ukončenie realizácie hlavných aktivít: 03/2021

     Informácie

     Informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe nájdete na:

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie