• Komunikácia s verejnosťou

     • Prístup k informáciám

     • Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou

      Sídlo: Študentská 23, 917 45 Trnava

      Tel.: 033/5521161 Tel.: 033/5521085, Tel+fax.: 033/5340681 E-mail: spsdtt@zupa-tt.sk

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave, Študentská 23, je orgánom štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení, s účinnosťou od 24. 7. 1996 zriaďovacou listinou Krajského úradu Trnava podľa § 5 ods. 1 zákona SNR číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa zákona SNR číslo 222/1996 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

      Sídlom Strednej priemyselnej školy dopravnej je Trnava, Študentská ul. č.23.

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave je rozpočtovou organizáciou riadenou Trnavským samosprávnym krajom.

      Identifikačné číslo SPŠD v Trnave: 00491861.

      Štátnu správu na úseku školy vykonáva riaditeľ školy.

      Predmet činnosti:

      • výučba a výchova žiakov ustanovená vyhláškou o stredných školách podľa osnov vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
      • vykonávanie ďalších činností upravených všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi.

      V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zákona NR SR č, 350/1994 Zb. zák. o sústave základných a stredných škôl /školský zákon/.

      Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

      Organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Zb. zák. o správe majetku štátu.

      Predmet činnosti realizuje škola podľa základných zákonov vyhlášok a metodických usmernení súvisiacich so školským procesom, ktoré sú dostupné na adrese http://www.education.gov.sk/ - podadresár legislatíva a metodické usmernenia.

      Získavanie informácií

      V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/, má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinná osoba na SPŠD je riaditeľ školy.

      SPŠD podľa § 5 ods. 1 a 5 a § 6 zákona o slobode informácií zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup /internet/ skutočnosti, ktoré umožňujú získavanie informácií.

      Na uplatňovanie zákona v podmienkach SPŠD určujem tento postup:

      1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie / § 5 ods. 1 písm. b) zákona/:

      Informácie poskytuje žiadateľom ústne, písomne, elektronicky Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou. Osobné a telefonické poskytovanie informácií sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
      Miesto: SPŠD Trnava, Študentská 23, 917 45 Trnava, sekretariát riaditeľa
      Tel.: 033/5521161
      Fax: 033/5340681
      E-mail: spsdtt@zupa-tt.sk

      Úradné hodiny:

      utorok 09,00 – 12,00

      streda 13,00 – 15,00

      štvrtok 14,00 – 15,00

      Spôsob, akým možno získavať informácie:

      Ústne:

      Ústnu žiadosť zapíše zamestnanec na príslušný formulár, zaeviduje ju do centrálnej evidencie a následne zabezpečuje sprístupnenie informácie, a to buď priamo, alebo odkazom na príslušný verejný zdroj informácie v súlade s § 7 zákona.Oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou - sekretariát riaditeľa školy, budova SPŠD, kancelária č.107.

      V prípade, že pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou požadovanou informáciou nedisponuje, dohodne so žiadateľom formu doručenia informácie, čo vyznačí vo formulári. Následne žiadosť odstúpi vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie, nesie riaditeľ školy. O vybavení žiadosti je Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou informované prostredníctvom potvrdeného formuláru.

      Písomne (pošta a fax):

      Zamestnanec k písomnej žiadosti priradí príslušný formulár a postúpi ju na vybavenie vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Útvar, ktorý žiadosť o informáciu vybaví, alebo odmietne vybaviť, vráti vyplnený a potvrdený formulár Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie nesie riaditeľ školy.

      Elektronicky:

      Na vybavovanie žiadostí o poskytnutí informácie prostredníctvom elektronickej pošty je vytvorená samostatná e-mailová adresa: spsdtt@zupa-tt.sk.

      Každý zamestnanec SPŠD, ktorý obdrží žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona, ju ihneď presmeruje a odošle na zriadenú elektronickú adresu. Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou túto žiadosť zaeviduje a odstúpi ju vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržanie termínu vybavenia. Zamestnanec, ktorý elektronicky sprístupňuje informáciu, je povinný ju súčasne odoslať aj Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou. Zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácie nesie poskytovateľ príslušnej informácie podľa adresy elektronickej pošty.

      Všetky pracoviská SPŠD sú povinné bez zbytočného odkladu odstúpiť Pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou všetky žiadosti o sprístupnenie informácie, podané v súlade so zákonom

      2. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku / § 5 ods. 1 písm. c) zákona/:

      Proti rozhodnutiu riaditeľa SPŠD v Trnave o odmietnutí požadovanej informácie možno podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie /rozklad/ v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tomto odvolaní /rozklade/ rozhodne nadriadený orgán - Krajský úrad v Trnave.

      3. Informácia o postupe, ktorú musí SPŠD dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informáciu:

      a/ Zamestnanec Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou /ďalej len zamestnanec/ zaeviduje žiadosť o informáciu pri jej podaní, informáciu podá, alebo sprostredkuje kontakt žiadateľa s vecne príslušným útvarom, prípadne postúpi žiadosť o informáciu na určenom formulári. V prípade, že informáciu vybavuje vecne príslušný útvar, sleduje spôsob jej vybavovania, dodržiavanie termínov a zaeviduje výsledok podania žiadosti o informáciu určeným spôsobom. Informáciu oznámi alebo zašle žiadateľovi v zákonnej lehote.

      b/ Žiadosť o sprístupnenie informácií SPŠD vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadostí alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadostí /§ 14 ods. 2 a 3 zákona/. Zo závažných dôvodov môže SPŠD predĺžiť lehotu , najviac o desať dni.

      c/ Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené SPŠD môže do piatich dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, SPŠD mu ich sprístupní.

      d/ SPŠD má právo podľa § 8 – 10 zákona obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona. Rozhodnutie o obmedzení prístupu k požadovanej informácii vydá riaditeľ školy.

      Záverečné ustanovenia

      Zodpovednosť za úplné, správne a včasné sprístupnenie informácie alebo za rozhodnutie o obmedzení prístupu k informáciám majú vedúci zamestnanci vecne príslušného útvaru a riaditeľ školy.

      Žiadosť o poskytnutie informácie

      ziadost_o_informacie.doc

      Sadzobník

      Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods.1 zákona NR SR č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

      Stredná priemyselná škola dopravná /ďalej len SPŠD/ podľa § 5 ods. 1 písm. f, zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

      Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií vypracovaný v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. formou dobierky.

      -za sprístupnenie informácie písomne:

      obálka C6.......................................       0,05 €
      obálka C5.......................................       0,07 €
      obálka C4.......................................       0,10€

      hárok papiera A4.............................      0,01 €

      hárok papiera A3.............................      0,02 €

       

      - za sprístupnenie informácie kopírovaním čiernobielo................ 0,07 € /A4/ 0,14 € /A3/
      - za sprístupnenie informácie kopírovaním farebne.................... 0,25 € /A4/ 0,50 € /A3/
      - za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD...................... 0,50 €

      -informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne

      Sadzobník správnych poplatkov nevydávame z toho dôvodu, že v zmysle zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /§ 4 ods. 2, písm e) zákona/ sú úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám oslobodené.

      Poštovné : podľa platného cenníka, bude sa platiť dobierkou.

      Ceny sa aktualizujú v zmysle úprav platných cien.

      Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 15. 2. 2001, aktualizácia : 24.10.2012.

      Ing. Peter Papík

      riaditeľ školy

       

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie