• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania

    • Nariadenie riaditeľa školy ku klasifikácii v II.polroku 2019-20
     • Nariadenie riaditeľa školy ku klasifikácii v II.polroku 2019-20

     • 24.04.2020 11:22
     • Ako sa bude klasifikovať v 2.polroku v čase mimoriadnej situácie na SPŠD Trnava
     •  

      NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

      KU KLASIFIKÁCII  ŽIAKOV V DRUHOM POLROKU

       ŠKOLSKÉHO ROKU 2019-2020

      (v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania)

      Na základe Usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ako i na základe platnej legislatívy, vydávam nasledovné pokyny k hodnoteniu a klasifikácii žiakov :

       

      • na SPŠ dopravnej Trnava budú na konci školského roka klasifikované všetky predmety okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy. Pri klasifikovaní telesnej a športovej výchovy sa bude vychádzať metodického  pokynu č. 21/2011, čl. 16 bod 2 : "Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy“. Žiak oslobodený od telesnej a športovej výchovy bude mať uvedené na vysvedčení „oslobodený“
      • pri klasifikácii zabezpečiť spravodlivosť po konzultácii s triednym učiteľom rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, prístupu žiaka k plneniu úloh (napríklad : či sa včas ospravedlnil, ak nemohol plniť úlohu, alebo signalizoval problém, či hľadal spôsoby ako komunikovať s učiteľom, učiteľ vie zistiť, či a ako pred prerušením vyučovania využíval elektronickú komunikáciu a systém edupage i v iných predmetoch, administrátor stránky vie zistiť, či sa žiak prihlasoval na stránku....), zohľadňovať zvlášť známky pred prerušením vyučovania, počas neho rozlišovať známky zo zadaní a referátov, ktoré sa zadávajú týmto spôsobom aj bežne v škole a známok z testov a zadaní, ktoré sa museli riešiť cez edupage ako mimoriadne a núdzové riešenie
      • klasifikáciu uzatvára a zodpovedá za ňu výhradne učiteľ daného predmetu, ak predmet vyučujú viacerí učitelia, tak vyučujúci, ktorý učí teóriu uzatvára známku po konzultácii s ostatnými učiteľmi predmetu
      • nedostatočné hodnotenie môže mať navrhnuté žiak, ktorý aj pred prerušením vyučovania vykazoval neuspokojivé výsledky a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku aj počas neho. Takýto žiak po odsúhlasení pedagogickou radou bude komisionálne preskúšaný.  Táto známka je potom výsledná známka z daného predmetu v 2.polroku. Ak bude táto známka nedostatočná, môže požiadať o opravnú skúšku.
      • ak žiak nemôže byť klasifikovaný z daného predmetu, lebo pred prerušením vyučovania nebol klasifikovaný a počas prerušenia mal objektívne príčiny pre ktoré nemohol plniť úlohy bude taktiež po odsúhlasení v pedagogickej rade  komisionálne preskúšaný.  Táto známky je potom výsledná z daného predmetu v 2.polroku. Ak bude táto známka nedostatočná, môže požiadať o opravnú skúšku.
      • tieto pokyny platia pre všetky ročníky vrátane maturitných, pričom konanie koncoročnej klasifikačnej porady (pedagogickej rady) bude 4.5.2020 pre maturitné ročníky a zatiaľ predpokladaný termín 24.6.2020 pre 1.-3-ročníky ako bolo určené pred prerušením vyučovania (ten ešte môže byť zmenený).
      • pre uzatvorenie klasifikácie je potrebné, aby boli odovzdané všetky požadované materiály určené vyučujúcim a predmetovou komisiou, ktoré bolo možné vypracovať a odovzdať i v podmienkach dištančného vzdelávania. Pri praktických úlohách, ktoré nebolo možné vykonať doma z dôvodu prerušenia vyučovania (žiak nemá požadovaný softvér, odborné merania, ktoré sa vykonávajú v laboratóriách....) môže vyučujúci vyžadovať spracovať na danú tému teoretickú prácu
      • ak žiak maturitného ročníka nespĺňa podmienky na klasifikáciu, prípadne jeho prospech z daného predmetu je nedostatočný a pedagogická rada odsúhlasí jeho komisionálne preskúšanie, vykoná komisionálnu skúšku dňa 6.5.2020. Táto známka je potom výsledná známka z daného predmetu v 2.polroku. Ak bude táto známka nedostatočná, môže požiadať o opravnú skúšku. Tá sa bude konať v posledný augustový týždeň
      • žiaci maturitných ročníkov, ktorí robili v rámci praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) prácu formou obhajoby vlastného projektu odovzdajú prácu konzultantovi a známka s projektu bude započítaná s vyššou váhou do predmetu, z ktorého sa bude vypočítavať známka z PČOZ na maturitné vysvedčenie
      • súvislá odborná prax, kurzy ochrany života a zdravia sú v tomto školskom roku zrušené z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania   

      Prípadné zmeny, ktoré by vyplývali z aktuálnych legislatívnych zmien budú oznámené.

       

      V Trnave 24.4.2020                                                                                       Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

       

      1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.

     • Naspäť na zoznam článkov
    • Ďalšie informácie

    • Termíny : 15.6.-19.6.2020 prezenčné skúšky žiakov,ktorí vykazujú nedostatočný prospech v škole

                       24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada

                       25.6.2020 triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a    dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       26.6.2020 triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a                dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       29.6.2020 triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a               dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       30.6.2020 ukončenie šk.roka, prebratie vysvedčení

     Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     Certifikáty (CISCO, ETS)Pri akreditovaných certifikačných skúškach nedošlo zatiaľ k žiadnej zmene legislatívy, čiže záverečná skúška sa vyžaduje vykonať klasickým spôsobom pod dozorom (CISCO), alebo pred komisiou (ETS). 

     Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

     Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg