• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania

    • Dôležité termíny pre končiace ročníky
     • Dôležité termíny pre končiace ročníky

     • 27.04.2020 08:21
     • Nepremeškajte termín! Týka sa všetkých študentov končiacich ročníkov na dennom i externom štúdiu.
     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) o spôsobe ukončenia štúdia dávam do pozornosti dôležité termíny pre končiace ročníky :

      30.4. 2020 posledný termín na odvodanie práce na praktickú maturitu formou obhajoby vlastného projektu ( aj napriek tomu, že nie je umožnená ani maturita touto formou, treba prácu odovzdať, pretože chceme zohľadniť túto prácu v koncoročnej klasifikácii, aby študenti, ktorí tieto práce robili neboli znevýhodnení)

      4.5.2020 koncoročná hodnotiaca porada pre končiace ročníky (musia byť uzatvorené známky) 

      6.5.2020 komisionálne skúšky tých študentov končiacich ročníkov, ktorí mali navrhnutú známku nedostatočný, alebo neboli klasifikovaní. Sledujte svoj edupage, tam budete mať oznámenie o skúške. Nedostavenie sa na skúšku bez ospravedlnenia znamená hodnotenie nedostatočný.

      12.5.2020 budú na edupage zverejnené známky na maturitné vysvedčenie (podrobnosti a zoznam predmetov pre jednotlivé odbory z ktorých sa bude známka počítať budú zverejnené v nariadení riaditeľa školy najneskôr do 4.5.2020)

      15.5.2020 ak nie je študent spokojný so známkou ktorá mu vyšla stanoveným výpočtom, ktorý nariadilo MŠVVaŠ SR oznámi túto skutočnosť mailom (alebo písomne) triednemu učiteľovi a škole. Termín maturitnej skúšky takýmto študentom bude oznámený.

      do 30.6.2020 vydá škola koncoročné a maturitné vysvedčenia

       

                                                                                                                        Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

     • Naspäť na zoznam článkov
    • Ďalšie informácie

    • Termíny : 15.6.-19.6.2020 prezenčné skúšky žiakov,ktorí vykazujú nedostatočný prospech v škole

                       24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada

                       25.6.2020 triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a    dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       26.6.2020 triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a                dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       29.6.2020 triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a               dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       30.6.2020 ukončenie šk.roka, prebratie vysvedčení

     Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     Certifikáty (CISCO, ETS)Pri akreditovaných certifikačných skúškach nedošlo zatiaľ k žiadnej zmene legislatívy, čiže záverečná skúška sa vyžaduje vykonať klasickým spôsobom pod dozorom (CISCO), alebo pred komisiou (ETS). 

     Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

     Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg