• Informácie a pokyny riaditeľa pri prerušení vyučovania

    • Nariadenie riaditeľa školy k administrácii maturít
     • Nariadenie riaditeľa školy k administrácii maturít

     • 04.05.2020 10:14
     • Pokyny k ukončeniu štúdia a určenie predmetov na priemer známok. (Upravené 4.5.2020)
     • NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

      K ADMINISTRATÍVNEMU NAHRADENIU INTERNEJ ČASTI  MATURITNEJ SKÚŠKY

      NA SPŠ DOPRAVNEJ V TRNAVE V ČASE PRERUŠENIA VYUČOVANIA NA ŠKOLÁCH

      V ŠKOLSKOM ROKU 2019-2020

       

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydávam nariadenie k internej časti maturitnej skúšky na SPŠ dopravnej v Trnave :

      Základná podmienka :

      V zmysle § 74 odst. 3 školského zákona, žiak musí úspešne ukončiť posledný ročník štúdia, aby mohol vykonať internú časť maturitnej skúšky. To platí aj v tomto prípade, maturitné vysvedčenie môže dostať iba žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia do 4.5.2020.  Ak túto podmienku nespĺňa musí byť najskôr komisionálne preskúšaný dňa 6.5.2020. Ak nevyhovie môže požiadať o opravnú skúšku, ktorá sa uskutoční v posledný augustový týždeň. Ak opravnú skúšku urobí bude maturovať v septembrovom termíne, ak nie môže požiadať o opakovanie ročníka. Opravná skúška sa môže konať maximálne z dvoch predmetov.

      Predmety na určenie známok na maturitnom vysvedčení :

       

      Slovenský jazyk a literatúra :

      Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka a na konci roka z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Seminár zo slovenského jazyka a literatúry (tí, ktorí ho absolvovali).

       

       

      Anglický jazyk :

      Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení za 1. a 2. ročník na konci roka a za 3. a 4. ročník na pol roka a na konci roka z predmetu Anglický jazyk, bez ohľadu na akú úroveň skúšky (B1,B2) sa žiak prihlásil. Úroveň bude uvedená B1. Ak chce mať žiak úroveň B2, musí sa zúčastniť ústnej maturitnej skúšky (túto zmenu uviedlo MŠVVaŠ SR dňa 4.5.2020)

       

      Praktická časť odbornej zložky :

      Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z nasledujúcich predmetov  (pri každom predmete sa berie do úvahy známka na vysvedčení za 1. a 2. ročník na konci roka a 3. a 4. ročník na polroka a aj na konci roka):

      2675 M elektrotechnika :

      Elektrotechnické meranie

       

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách :

      Elektrotechnické meranie

       

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy :

      Prax, Aplikovaná informatika (len 3. a 4. ročník), Cvičenia z účtovníctva, Cvičenia z logistiky, Cvičenia z prepravy a zasielateľstva

       

      3765 M technika a prevádzka dopravy :

      Elektrotechnické merania, Diagnostika motorových vozidiel, Prevádzka nákladných vozidiel

       

      3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo :

      Cvičenia z účtovníctva, Prax, Aplikovaná informatika (len 3. a 4. ročník), Cvičenia z prepravy a zasielateľstva, Cvičenia z ekonomiky

       

      • Týka sa to všetkých žiakov bez ohľadu na formu praktickej časti odbornej zložky (PČOZ), teda aj tých, čo robili projekt. Žiaci maturitných ročníkov, ktorí robili v rámci PČOZ prácu formou obhajoby vlastného projektu odovzdajú prácu konzultantovi a známka z projektu bude započítaná s vyššou váhou do predmetu, z ktorého sa bude vypočítavať známka z PČOZ na maturitné vysvedčenie

       

       

      Teoretická časť odbornej zložky :

      Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z nasledujúcich predmetov  (pri každom predmete sa berie do úvahy známka na vysvedčení za 1. a 2. ročník na konci roka a 3. a 4. ročník na polroka a aj na konci roka):

       

      2675 M elektrotechnika :

      Elektrotechnika, Elektronika, Komunikačné technológie, Sieťové technológie, Multimédiá, Komunikačné a sieťové technológie v doprave

       

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách :

      Elektrotechnika, Elektronika, Telekomunikačná technika, Zabezpečovacia technika, Sieťové technológie, Multimédiá

       

      3760 M prevádzka a ekonomika dopravy :

      Logistika, Preprava a zasielateľstvo, Ekonomika, Tovaroznalectvo, Účtovníctvo

       

      3765 M technika a prevádzka dopravy :

      Elektrotechnika, Strojárska technológia, Mechanika, Cestné vozidlá, Elektronika, Cestná doprava, Autoelektronika, Časti strojov

       

      3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo :

      Ekonomika, Preprava a zasielateľstvo, Účtovníctvo

       

      Externé štúdium :

      3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách :

      Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z vysvedčenia na polroku i na konci roku z nasledujúcich predmetov :

      Praktická časť odbornej zložky :

      Elektrotechnické meranie

      Teoretická časť odbornej zložky :

      Elektrotechnika, Elektronika, Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

       

       

      Prípadné zmeny, ktoré by vyplývali z aktuálnych legislatívnych zmien budú oznámené.

       

       

       

      V Trnave 27.4.2020                                                                               Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

      (úprava predmet API v odboroch D a T 30.4.2020)

     • Naspäť na zoznam článkov
    • Ďalšie informácie

    • Termíny : 15.6.-19.6.2020 prezenčné skúšky žiakov,ktorí vykazujú nedostatočný prospech v škole

                       24.6.2020 koncoročná klasifikačná porada

                       25.6.2020 triednické hodiny 3.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a    dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       26.6.2020 triednické hodiny 2.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a                dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       29.6.2020 triednické hodiny 1.ročníkov (odovzdanie a preberanie učebníc, zhodnotenie šk.roka a               dištančného vzdelávania a ďalšie triednické záležitosti) 

                       30.6.2020 ukončenie šk.roka, prebratie vysvedčení

     Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     Certifikáty (CISCO, ETS)Pri akreditovaných certifikačných skúškach nedošlo zatiaľ k žiadnej zmene legislatívy, čiže záverečná skúška sa vyžaduje vykonať klasickým spôsobom pod dozorom (CISCO), alebo pred komisiou (ETS). 

     Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

     Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg