• Novinky

      • Život má zelenú - Vízia nula

      • Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave sa dnes uskutočnilo pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ, ktoré organizovalo Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky - BECEP - Bezpečnosť cestnej premávky , Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR (Polícia Slovenskej republiky) Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenský Červený kríž pripravili pre študentov Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Jeho cieľom je prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie informovanosti mladých ľudí (budúcich vodičov) o základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej starostlivosti. Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť, ktorý si v sprievode riaditeľa školy spolu s ďalšími hosťami prezreli i školu. Na podujatí privítal riaditeľ školy Ing. Peter Papík i ďalších hostí podujatia, ktorými boli Mgr. Marek Neštický, vicežupan Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, JUDr. Roman Török, vedúci oddelenia cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalší.

       Prednášky pre študentov mali Plk. PhDr. Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M., riaditeľ územného spolku Slovenského Červeného kríža v Topoľčanoch.

       Dopravná nehodovosť je považovaná za problém s výraznými ekonomickými, hospodárskymi a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Slovensko, v rámci aktivít zameraných na prevenciu k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, sa zapojilo do plnenia dlhodobého globálneho cieľa znížiť počet usmrtení a ťažkých zranení spôsobených dôsledkom dopravných nehôd do roku 2050 na 0 (tzv. Vízia nula). V rámci napĺňania cieľov tejto vízie pripravil BECEP preventívno-vzdelávacie podujatie pre stredné odborné školy s názvom ŽIVOT MÁ ZELENÚ, počas ktorého sa zástupca PPZ vo svojej prednáške zameral na chyby mladých vodičov, ktorými sú hlavne odpútavanie pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, preceňovanie svojich schopností a zručností, nedostatočný odhad dopravnej situácie a vyššie riziko spôsobenia dopravnej nehody zapríčinenej kombináciou faktorov ako alkohol, omamné látky a únava. Zástupcovia Slovenského Červeného kríža na podujatí predviedli simuláciu náhleho poškodenia zdravia, poskytnutie prvej pomoci a základy psychosociálnej intervencie.

       Súčasťou podujatia bolo aj zážitkové vzdelávanie. Študenti si  vyskúšali pocit pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody prostredníctvom simulátora prevrátenia vozidla, teda reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi 360 stupňov, simulujúcej prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle a tiež okuliare simulujúce stav opitosti. Študenti si z podujatia odniesli reflexné prvky, aby boli dobre viditeľní v cestnej premávke.

        

      • Okresné finále v stolnom tenise

      • Študenti a študentky SPŠ dopravnej zúčastnili  okresného finále  v stolnom tenise. Študenti obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo (Jakub Šupa, Radoslav Pakanec, Matej Šramo a Oliver Malacký) Výsledky:SPŠ Dopravná - SŠŠ J. Herdu   3-0    SPŠ Dopravná - Gymnázium AM  3-0 Študentky obsadili 3. miesto  (Timea Ondrejčíková, Dominika Vajglová a Andrea Buzíková) Výsledky:SPŠ Dopravná - Gymnázium AM   3-1 Gratulujeme.

      • Pripravujeme akciu Život má zelenú

      • .

       Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR (PPZ) Ministerstva vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenským Červeným krížom pripravili pre študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Jeho cieľom je prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie informovanosti mladých ľudí (budúcich vodičov) o základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej starostlivosti. Podujatie otvorí  30. marca 2022 o 9.45 hod. štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť. 

       Dopravná nehodovosť je považovaná za problém s výraznými ekonomickými, hospodárskymi a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Slovensko, v rámci aktivít zameraných na prevenciu k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, sa zapojilo do plnenia dlhodobého globálneho cieľa znížiť počet usmrtení a ťažkých zranení spôsobených dôsledkom dopravných nehôd do roku 2050 na 0 (tzv. Vízia nula). V rámci napĺňania cieľov tejto vízie pripravil BECEP preventívno-vzdelávacie podujatie pre stredné odborné školy s názvom ŽIVOT MÁ ZELENÚ, počas ktorého sa zástupca PPZ vo svojej prednáške zameria na chyby mladých vodičov, ktorými sú hlavne odpútavanie pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, preceňovanie svojich schopností a zručností, nedostatočný odhad dopravnej situácie a vyššie riziko spôsobenia dopravnej nehody zapríčinenej kombináciou faktorov ako alkohol, omamné látky a únava. Zástupcovia Slovenského Červeného kríža na podujatí predvedú simuláciu náhleho poškodenia zdravia, poskytnutie prvej pomoci a základy psychosociálnej intervencie.

       Súčasťou podujatia bude aj zážitkové vzdelávanie. Študenti si budú môcť vyskúšať pocit pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody prostredníctvom simulátora prevrátenia vozidla, teda reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi 360 stupňov, simulujúcej prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle a tiež okuliare simulujúce stav opitosti. Všetci študenti si z podujatia odnesú reflexné prvky, aby boli dobre viditeľní v cestnej premávke

     • Hollého pamätník
      • Hollého pamätník

      • Dňa 17.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo Hollého pamätníka v prednese poézie a prózy. Na 1. mieste sa umiestnil Sebastián Gašparovič z triedy II.EB s vlastnou tvorbou - básňou Pohľad, ktorý postúpil do regionálneho kola.

      • Projektové vyučovanie I.EC - kritické myslenie

      • Vyznám sa v mediálnom oblaku na tému „Vojna na Ukrajine“

       Naša škola zastáva, podporuje a šíri myšlienku, že škola je živý organizmus, ktorý funguje na neutrálnej a apolitickej báze a proces výučby nie je len vzdelávací, ale aj výchovný. Z tohto titulu sme sa rozhodli v rámci projektovej výučby začleniť aktuálnosť témy: VOJNA NA UKRAJINE do hodín slovenského jazyka, avšak prihliadajúc na status neutrality a apolitickosti. Žiaci I.EC sa od 8.3. 2022 – 14.3. 2022 (celkový rozsah 4 vyučovacie hodiny) zaoberali tematikou vojny na viacerých úrovniach. Naučili sa rozoznávať kvalitné informácie od hoaxov, porozumieť cudzím slovám v článkoch (ako napr. anexia, neutralita, mobilizácia, pacifizmus, rozdiel medzi partizánskou a hybridnou vojnou), vysvetlili sme si, čo je stanné právo a ako ho rozoznať od núdzového stavu. Študenti robili jazykovo-literárne analýzy textov piesní (tzv. protest piesní s vojnovou tematikou: Bella Ciao – celosvetová hymna mieru; Daniel Landa – Ona a John Lennon – Give peace a chance) a rovnako sme sa pozreli na tému vojny v svetovej, slovenskej a aj fantasy literatúry. Rozprúdili sme diskusiu, ktorej podnetom bol krátky film Next Floor. Študenti si prostredníctvom symboliky obrazov z filmu dotvorili celkový pohľad na danú tému, pričom sa podučili zásadám korektného diskutovania, rešpektovania názorov jeden druhého. Napriek vyššie uvedenému sme sa neprikláňali k nijakému politickému názoru – zastávali sme myšlienku neutrality. Cieľom bolo zvýšiť kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a prihliadať na potrebu charakterového vzdelávania našich žiakov, aby sa o konflikt zaujímali ako civilizované osobnosti, porozumeli mu a uvedomili si, aká je ich spoločenské úloha (nielen) v aktuálnej situácii.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie