• Novinky

      • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy

      • INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV A RODIČOV :

       Pokyn riaditeľa školy k hodnoteniu žiakov : Pokyn_riaditela_skoly_k_hodnoteniu_ziakov.pdf​​​​​​​

       (aktualizácia textu 5.4.2020, pôvodná správa 13.3.2020)

       Vážení študenti a rodičia,

       v súvislosti s predĺžením mimoriadneho prerušenia prezenčnej formy vyučovania a jeho nahradenie e-learningovou formou Vám zasielam nasledovné informácie :

       • pokračujeme ďalej v rámci možností zadávaním študijných materiálov, projektov či testov cez stránku školy prostredníctvom systému edupage a elektronickej komunikácie
       • máme zavedený vnútorný systém, aby sme zabezpečili pokiaľ možno relatívne rovnomerné rozloženie úloh pre študentov a nezahltili ich naraz viacerými úlohami
       • prioritu majú maturitné predmety a maturitné ročníky
       • je potrebné študentov i známkovať, aby sme mali možnosť na konci roka uzatvoriť klasifikáciu bez ohľadu na to, kedy sa vrátime do školy
       • učivo, ktoré v žiadnom prípade nejde odprezentovať cez edupage žiadnou formou si učitelia odložia na obdobie nástupu do školy, prípadne bude musieť byť presunuté do vyšších ročníkov (u 1.-3.ročníka) 
       • u maturantov a maturitných predmetoch sa budeme prioritne snažiť nájsť spôsob odprezentovania doteraz neprebraného učiva z maturitných tém dištančnou formou, študijnými materiálmi, sprístupnenia prezentácií, softvérov, či iných materiálov na samoštúdium  

       Súčasná mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne aj kreatívne riešenia, pochopenie i spoluprácu. Treba mať trochu nadhľad, ale zároveň i dodržať v rámci možností náročnosť a štandardy predmetu. 

       Sledujte aj stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu https://www.ucimenadialku.sk/ ,ale čakajte vždy na naše interné pokyny.

        V prípade akýchkoľvek otázok, problémov kontaktujte priamo učiteľa predmetu, alebo triedneho učiteľa a sledujte internetovú stránku školy, študenti denne edupage a tam zadávané úlohy a zasielané materiály (kto má aj Facebook a Instagram školy).

       Využívajte prednostne mailovú komunikáciu s nami.  

       Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že to spoločne zvládneme aj v týchto náročných chvíľach.


                                                                              Ing. Peter Papík

                                                                                riaditeľ školy                                                                                   

       Ďalšie informácie :

       Prijímacie konanie : informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/prijimacie-konanie

       Maturity : externá forma a písomná forma internej časti bola zrušená, interné maturity (praktické a ústne) majú prebehnúť do 14 dní od nástupu do škôl, alebo do konca júna. O prípadných zmenách budeme informovať.

       Vysoké školy : prihlášky treba zaslať elektronicky podľa pokynov na stránke konkrétnej vysokej školy

       SOČ : krajské kolo prebehne hodnotením odovzdaných prác. Študenti sledujte maily, pre prípadné otázky členov komisie. 

       Pomáhame aj my : Richard Bubán (IV.EA) tlačí na 3D tlačiarni (jeho práca SOČ) držiaky na ochranné štíty pre nemocnice. Ďakujeme.

       Linka psychologickej podpory TTSK : Kontakt_na_odbornikov.jpg​​​​​​​

       Predchádzajúce informácie, ktoré tu boli uverejnené : INFO_NA_STRaNKE_SKOLY.docx​​​​​​​

      • Informácia pre maturantov, ktorí chcú ísť na VŠ

      • Vysoké školy postupne posúvajú termín podania prihlášky, ale niektoré vyžadujú zaslať elektronickú prihlášku, zatiaľ bez potvrdenia školou. Treba navštíviť príslušnú www stránku vysokej školy.

      • Čestné uznanie od VTS

      • Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania a propagácie dopravy najmä medzi mládežou. Druhým oceneným bol bývalý dlhoročný pedagóg i zástupca riaditeľa na našej škole Ing. Peter Siváček. Ceny odovzdali predseda  Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy Ing. Milan Klubal a predseda Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Mgr. Jozef Schmidt. 

      • 1.miesto v prezentácii projektu Erasmus

      • Dnes naša škola prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus v programe Týždeň odborných zručností. Ďakujeme študentom i garantom projektu Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi za výbornú reprezentáciu školy. Video z akcie : drive.google.com/open?id=16tktVtwdNlwjNfUVPmTp3WOA0oVQyrFT

       • Dňa 5.3.2020 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus "Európskeho týždňa odborných zručností, v kategórii 1 - Spoznávame kultúrne dedičstvo, hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus + v zahraničí". Súťažný príspevok s názvom "Erasmus:Výprava za poznaním Olomouca" sa umiestnil celoslovensky na 1. mieste.Cenu odovzdala garantom projektu Erasmus na SPŠ dopravnej  Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi riaditeľka národnej  agentúry SAAIC , Mgr. Alexandra Junášková.

      • On line video prednáška Siemens

      • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava v spolupráci so spoločnosťou Siemens Mobility Žilina zorganizovali on line video prednášku riaditeľa spoločnosti Ing. Rastislava Kušpála pre maturantov odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách na tému Európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS. Týmto krokom sme ukázali možnosti spojenia školy a praxe s využitím moderných technológií.

      • Prezentácia novej učebne

      • Dnes na SPŠ dopravnej v Trnave za účasti trnavského župana Mgr. Jozefa Viskupiča, riaditeľa odboru školstva Mgr. Stanislava Pravdu a zástupcov spoločnosti SINO bola mediálna prezentácia novej počítačovej učebne s unikátnou technológiou SINO Cloud client,ktorú pre školu financoval Trnavský samosprávny kraj. Ďakujeme.

       Na SPŠ dopravnej v Trnave bola vybudovaná z prostriedkov TTSK koncom decembra 2019 nová IKT učebňa, ktorá je vybavená počítačovou technológiou SINO CLOUDclient. V tejto učebni sa vyučujú odborné predmety a to hlavne grafické 2D a 3D programy ako Autocad a  Inventor, čo kladie veľké nároky na hardvérové vybavenie učebne.

       Pôvodne boli v učebni  klasické PC zapojené v školskej sieti, ktoré teraz nahradili len monitory s malou zozadu pripojenou skrinkou, ktoré sú pripojené na centrálny server v susednej miestnosti.

       Server zabezpečuje celý grafický a výpočtový výkon pre celú učebňu. Študenti vidia zmenu v tom, že majú pred sebou len monitor a na ich pracovisku už nie je PC. Učiteľovi sa zlepšujú pracovné podmienky v prehľadnom manažovaní práce každého študenta na učiteľskej pracovnej stanici.

       Takáto IKT učebni je pripravená na širokú škálu 2D a 3D programov. Pre školy s viacerými učebňami môže byť do budúcnosti v tejto technológii výrazná úspora prevádzkových nákladov.

       Učebňa bola spustená do prevádzky na SPŠ dopravnej v Trnave od januára 2020 a okrem výuky technických odborných predmetov, ktorá sa tu denne vyučuje si učebňu prišli pozrieť i riaditelia iných škôl z celého Slovenska i ich zriaďovatelia, aby sa oboznámili s touto progresívnou technológiou.    

        

      • Prevencia obchodovania s ľuďmi - prednáška v II.A

      • Trieda II.A dnes mala prednášku zameranú na prevenciu obchodovania z ľuďmi a kyberšikanu.

      • Ako sa z našich stali cudzí

      • Trieda III.EA mala včera prednášku.

      • I.A a I.EC na lyžiarskom kurze

      • Na poslednom tohtoročnom lyžiarskom kurze sú študenti tried I.A a I.EC.

      • Školské kolo SOČ

      • V dňoch 25.-27.2.2020 máme školské kolo SOČ.

      • Odovzdávanie simulátora zabezpečovacích zariadení na SPŠD Trnava

      • Pozrite si video zo slávnostného odovzdávania simulátora zabezpečovacích zariadení od Železníc SR našj škole 

      • Patríme k najlepším !

      • Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - z hľadiska uplatnenia absolventov ( 0 % nezamestnanosť a priemerný plat absolventa 1048 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku.

      • DOD 14.2.2020

      • Ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí 14.2.2020

      • Richard Bubán (IV.EA) štvrtý na Slovensku

      • Veľmi pekné 4.miesto získal Richard Bubán v celoslovenskom finále súťaže ZENIT v elektronike. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • III.EB na odborných meraniach v Žiline

      • Aj trieda III.EB navštívila odborné laboratóriá Fakulty elektrotechniky a informatiky Žilinskej univerzity

      • III.EA na odborných meraniach v Žiline

      • Študenti triedy III.EA absolvovali odborné elektrotechnické merania na partnerskej Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

      • Naši basketbalisti druhí v okrese

      • Srdečne blahoželáme !

      • Prezentácia Strojníckej fakulty zo Žiliny

      • Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity prezentovala možnosti štúdia.